Daglig träning Balettakademien och Danscentrum Stockholm

Weld Company

WELDC class Dec 2017Weld Company samlar dansare och koreografer från olika generationer och sammanhang som vill utmana formaten för hur koreografi skapas. De fördjupar sig i olika koreografiska arbetsmetoder och i frågor kring det kollektiva och det gemensamma. Weld Company är ett förslag till hur man kan återupptäcka och omvärdera idén om hur ett danskompani fungerar och uppdaterar kompaniformen genom ett kollektivt arbete som förs genom en av Weld tydligt given struktur. Förutom att samarbeta med gästkoreografer initierar kompaniet egna projekt och händelser samtidigt som man undersöker det svenska dansarkivet. Kompaniets medlemmar bidrar med- och är delaktiga i att välja innehåll. Huvudfokus ligger på det utrymme som friläggs för att praktisera konstformen. Att bli den dansande kroppen, det dansande kollektivet och att genom detta ställa frågor kring dans och koreografi idag. Weld Company initierades av Anna Koch/Weld 2013.

Weld Company gathers dancers and choreographers from different generations and contexts, that wants to challenge the formats of how choreography is created. They immerse themselves in different choreographic methods and questions about the collective and the common. Weld Company is a suggestion aiming to rediscover and revaluate the old institution of Dance Company and is updating the Company form through a collective work conducted by one of Weld clearly given structure.
Besides working with guest choreographers, the company initiates their own projects and events while also exploring the swedish dance archive. The company members contributes and participates through suggestions in selecting the content. Their main focus is on the spaces that appear to practice the artform. The becoming of the dancing body, the dancing collective and through this ask questions to the dance and choreography of today.

Weld Company was initiated by Anna Koch/Weld in 2013.